Over ons

Het bestuur bestaat uit een groep voorgangers en leidinggevenden van baptistengemeenten die elkaar gevonden hebben in een gezamenlijke passie voor de verkondiging van het evangelie.

 Kees van Kralingen (Voorzitter) oudste in VBG Papendrecht

 Bert Boer (Penningmeester), voorganger VBG-Emmeloord

   

Gijs de Bree, voorganger BG Kampen

 Yme Horjus, emeritus voorganger BG Siloam-Ede

Wietse van der Hoek, voorganger BG Hoogeveen

 Henk de Ruiter, voorganger BG 't Lichtpunt Doetinchem.

Ons beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor het bestuur houdt in dat er alleen reiskosten vergoed worden voor het bijwonen van de vergaderingen of het verzorgen van presentaties inzake de doelen of als ondersteuning aan vrijwilligers c.q. het voeren van gesprekken met vrijwilligers die overwegen steun te zoeken van de stichting.

Verder heeft de stichting geen directie en vindt beheer en uitvoering plaats door vrijwilligers. zoals dat in de statuten staat, van de instelling.

Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling. Na declaratie voorzien van handtekening vindt uitkering plaats volgens het 4 ogen principe.

Vakantiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Financiele verantwoording

Vanaf 1 januari 2014 moeten wij als ANBI een financiële verantwoording publiceren op internet. Dit betekent dat u voor uw ANBI de volgende informatie kunt inzien:

  • de balans
  • de staat van baten en lasten
  • een toelichting

Wij moeten de financiële verantwoording binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar publiceren op de eigen internetsite.

De stichting beschikt over een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen), wat belastingvoordeel kan opleveren bij donaties. Zie voor meer informatie hierover anbi.nl

RSIN / Fiscaal nummer: 851717895