Geschiedenis

Korte geschiedenis van het ontstaan van dit initiatief:

Als een kleine groep van diverse voorgangers en leidinggevenden van baptistengemeenten zijn we op verschillende manieren in aanraking gekomen met de beweging van de Reformed Baptists in de Engelstalige wereld. We hebben contacten gekregen met de Reformed Baptists in Engeland via de jaarlijkse Carey Conference. Via dit contact en via internet hebben we kennis genomen van deze wereldwijde beweging die niet alleen in de engelssprekende werld actief is maar ook in allerlei landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azie.

De combinatie van een vaste bijbelse en theologische basis zoals die verwoord is in de leer van de Reformatie (de ‘doctrines of grace’) en een actief en praktisch beleven van dit christelijk geloof zowel persoonlijk als in de gemeente sprak ons buitengewoon aan.

We zijn er diep van overtuigd dat we hiermee ook de gemeente van Christus in Nederland kunnen dienen. Er zijn diverse redenen waarom dit ook nu belangrijk is:

  • De overal aanwezige neiging tot relativering van al onze opvattingen van onze postmoderne cultuur gaat niet voorbij aan de kerken. De gaat ten koste van het gezag van de Bijbel en ondermijnt de rol van de gemeente als pijler en fundament van de waarheid (1 Tim. 3:15).
  • Veel kerken en gemeenten zoeken hun heil in nieuwe methoden vanuit een markt- en mensgericht denken in plaats van het actueel maken van de bijbelse taak en aanpak om het evangelie te verkondigen en de gemeente op te bouwen.

Gedreven door liefde en zorg voor de gemeenten willen wij ons bezinnen op de principes van de Reformatie en de toepassing daarvan in de gemeente van vandaag.

Op 22 februari 2007 kwamen we met vijf broeders bij elkaar in Emmeloord. We vonden elkaar in een diepgewortelde overtuiging van het belang van de principes van de Reformatie zoals we die vinden in de 5 Sola stellingen van de Reformatie.

Vervolgens hebben we onderzocht of onze gedachten weerklank vinden in een grotere groep van voorgangers en leidinggevenden. We hebben daarvoor een aantal mini-conferenties georganiseerd waarvoor we mensen hebben uitgenodigd die zich aangesproken voelen door dit initiatief. Drie van dergelijke bijeenkomsten vonden plaats in april 2008, oktober 2008 en april 2009 allen in Amerongen. Vervolgens hebben we dit initiatief openbaar gemaakt en hebben we een aantal – meest jaarlijkse – conferenties belegd. We hebben met name de inhoud van de 5 sola stellingen van de Reformatie in even zovele conferenties doordacht. De teksten van de lezingen op deze bijeenkomst kunt u op deze website vinden.

In 2016 heeft het bestuur zich intensief bezonnen op de vraag hoe we verder moesten gaan. Het thema van de principes van de Reformatie blijft belangrijk. Maar dat wat ons daarin primair toe brengt is het belang van de verkondiging van het evangelie. We hebben de overtuiging dat we ons daarop moeten blijven bezinnen. In onze tijd wordt terecht veel aandacht besteed aan de manier om de mensen met het evangelie te bereiken. Dit leidt tot allerlei ontwikkelingen op het gebied van missionair gemeente zijn en de stichting van vele nieuwe gemeenten in allerlei vorm. Deze initiatieven en ontwikkelingen kunnen gemakkelijk er toe leiden dat de vraag naar de inhoud naar de achtergrond verdwijnt. Wordt de vorm niet belangrijker dan de inhoud? De vraag is wat de boodschap van het evangelie nu eigenlijk is? Bezinning op deze vraag moet doorgaan en worden geïntensiveerd. We willen het gesprek hierover graag aangaan en stimuleren. Met dit doel hebben we begin 2017 onze naam veranderd in Stichting Proclaim.