Conferenties

Komende conferentie: Mei 2019 (Koninkrijk & Verzoening)

Het eerste begrip legt de nadruk op het collectieve van het heil, het tweede benadrukt meer het individuele aspect. Beide begrippen hangen samen met verschillende opvattingen van de verzoeningsleer. Het eerste begrip wordt dan geassocieerd met het ‘Christus Victor’ model. De nadruk ligt op de overwinning van alle machten van het kwaad door Christus door zijn dood aan het kruis. Ket kruis werd zijn verheerlijking en zijn kroning is de inauguratie van het Koninkrijk van God. Christenen ervaren dit zelf als een bevrijding en worden door dit evangelie geïnspireerd om Christus hierin na te volgen, deze boodschap door te geven en aan het Koninkrijk te bouwen door het tegengaan van het kwaad en het bevorderen van publieke gerechtigheid. Het tweede begrip hangt ten nauwste samen met de opvatting van de verzoening als voldoening voor onze persoonlijke zondeschuld. Christus heeft met zijn lijden en sterven in onze plaats de straf op de zonde op zich genomen en die gedragen. Doordat Christus dit heeft volbracht is er verzoening met God. De aanvaarding hiervan door bekering en geloof leidt tot levensvernieuwing en heiliging en dit strekt zich uit tot het getuigenis van dit evangelie in woord en daad. De toenemende aanvaarding van dit evangelie betekent de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Deze twee begrippen worden tegenwoordig als heel verschillend gezien waarbij het ene wordt bevestigd en het andere wordt ontkend. Zo gebeurt dit bijvoorbeeld in het recente boek van Reinier Sonneveld,Het Vergeten Evangelie, waarin de auteur het eerste begrip presenteert als het Bijbelse evangelie en het tweede afwijst als on-Bijbels.

Het zal duidelijk zijn dat een keuze voor een van deze begrippen diepgaande gevolgen heeft. Deze situatie roept een reeks van vragen op: wat is de Bijbelse opvatting van de verzoening die door Christus wordt bewerkstelligd? Wat is nu precies het evangelie? Is het evangelie van ‘zonde en genade’ iets anders dan het evangelie van het Koninkrijk? Moeten we een van deze begrippen aanvaarden en (de) andere afwijzen? Of gaan deze twee begrippen samen en horen ze onafscheidelijk bij elkaar? Wat was de opvatting over deze vragen in de kerkgeschiedenis? Waar baseren we ons op? Wat zegt de Bijbel over deze dingen? Welke teksten spreken hierover?

Wat betekent ons standpunt voor onze bediening? En wat betekent dit voor de vele aspecten van de bediening van de gemeente? Welk spanningsveld roepen deze verschillende benaderingen op? Hoe gaan wij met deze spanningen om in onze gemeenten en omgeving? Deze en dergelijke vragen willen we met elkaar bespreken.

(Uitnodigingen zullen op persoonlijke titel worden toegestuurd.)

Laatst gehouden conferentie: 8 en 9 juni 2018 in Apeldoorn

Brochure conferentie Apeldoorn Bosweg 77 in Apeldoorn.

Deze kunt u uitprinten en vouwen als een "trifold", zodat u een mooi overzicht heeft van de conferentie en die u makkelijk kunt opbergen in uw binnenzak tijdens de conferentie.

Schepping & Herschepping: Gezond Bijbels Nadenken

Gezonde Gemeenten van Christus onderscheiden zich door een aantal kenmerken. Aan de hand van de discussie "Evolutie of Schepping" willen we samen nadenken over het kenmerk van "Bijbel-verklarende prediking", "Bijbelse visie op God" en "Bijbelse evangelie boodschap". 

Het verschijnen van de boeken van Gijsbert van den Brink, Mart Jan Paul en Jan van Bemmel over schepping en evolutie heeft de aandacht gevestigd op het onderwerp "Theïstische evolutie." We kunnen als gemeenten van Jezus Christus niet meer om de discussie over Theïstisch evolutionisme, of evolutionair creationisme heen. Het debat dat sommige of alle klassieke religieuze leringen over God en de schepping verenigbaar zijn met een deel van, of de gehele wetenschappelijke theorie van de evolutie wordt momenteel prominent gevoerd.

De volgende onderwerpen hopen we te behandelen (b.l.e.w.):

  • Hoe kijken we aan tegen de evolutietheorie; hoe verhouden schepping en evolutie zich tot elkaar? Wat zijn waarheidselementen in de evolutietheorie? Wat zijn de zwaktes?
  • De theologische vragen rondom Adam en Eva; waren zij het eerste mensenpaar? Waren het lijden en het kwaad er al voordat Adam en Eva zondigden? Zijn Adam en Eva een imaginair echtpaar dat model staat voor hoe het met de mensen voor Gods aangezicht vergaat? Welke plaats hebben deze vragen en de antwoorden daarop in een Bijbelse theologie en het evangelie?
  • De leer van de erfzonde; Is die erfzonde een bedenksel van Augustinus? Is de menselijke schuld ons niet aan te rekenen, omdat Adam en Eva in de fout zijn gegaan? Kunnen wij er wat aan doen dat zij gezondigd hebben? De vragen rondom de eerste Adam en de tweede Adam.
  • Is de aarde afgeschreven? Wat bedoelt de Schrift met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Is de hemel de toekomstige woonplaats van de mens of heeft die mens plek op de nieuwe aarde? Hoe lezen wij 2Petrus 3 en Openbaring 21? Wat betekent: ‘de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden’. (2Petrus 3:10)
  • De christelijke hoop. God volvoert zijn plan van schepping tot herschepping. Een Bijbels geluid over de eschatologie.

Programma:

Vrijdag 8 juni: SCHEPPING

De eerste dag staat in het teken van de schepping. Hoe moeten wij de Bijbel lezen over het ontstaan van alle dingen en hoe staat dit in verhouding met de wetenschap.

10:30 Inloop

11:00 Opening

11:30 Lezing 1: Hoe kijken we aan tegen de evolutietheorie? (Henk de Ruiter)

12:30 Pauze en lunch

13:30 Bespreking lezing 1

14:30 Pauze

15:00 Lezing 2: De Bijbelse positie van Adam en Eva (Kees van Kralingen)

16:00 Bespreking lezing 2

17:00 Pauze en dinner

19:00 De 1e en 2e Adam (Aad van den Bos)

20:00 Bespreking lezing 3

21:00 Dagsluiting

 

Zaterdag 9 juni: HERSCHEPPING

Op deze tweede dag willen we nadenken over het uiteindelijke doel van de herschepping. Wat kunnen wij weten uit de Bijbel over de nieuwe hemel en aarde? We gaan daarbij niet in op de details van de weg naar deze uiteindelijke herschepping

09:00 Inloop

09:30 Opening

09:45 Lezing 4: Is de aarde afgeschreven (Gijs de Bree)

10:30 Pauze

11:00 Lezing 5: De christelijke hoop (Jan Hoek)

12:00 Bespreking lezing 4&5

13:00 Pauze en lunch

14:00 Conclusies dag 1&2

15:00 Afsluitende woordverkondiging 1 Thess. 5: 1-11 (Oscar Lohuis)

15:45 Sluiting

16:00 Koffie/thee afscheid